Tunnistamme toimintaamme liittyvät terveys-, turvallisuus- ja ympäristöriskit

Suurteollisuuspuiston yritysten toimintaa arvioidaan jatkuvasti terveys-, turvallisuus- ja ympäristöriskien tunnistamiseksi. Vaarallisia kemikaaleja käsittelevien ja varastoivien yritysten toimintaa ohjaa vaarallisia aineita koskeva lainsäädäntö. Kemikaaleihin liittyvät riskit on selvitetty erilaisten riskianalyysien avulla. Yritykset ovat tehneet yksityiskohtaiset turvallisuusselvitykset ja riskinarvioinnit mahdollisista onnettomuuksista.

Suurteollisuuspuistossa on viisi turvallisuusselvitysvelvollista yritystä ja kaksi laajamittaista teollista käsittelyä ja varastointia harjoittavaa tuotantolaitosta. Turvallisuusselvitysvelvolliset yritykset ovat Oy AGA Ab, Boliden Harjavalta Oy, Kemira Oyj, Norilsk Nickel Harjavalta Oy ja Yara Suomi Oy. Laajamittaista kemikaalien käsittelyä harjoittavia yrityksiä ovat Air Liquide Finland Oy ja Suomen Teollisuuden Energiapalvelut - STEP Oy. Suurteollisuuspuiston turvallisuusselvitys ja kemikaaliluettelo ovat yleisön nähtävissä Suurteollisuuspuiston pääportilla. Lisäksi turvallisuusselvitys on toimitettu säädösten mukaisesti Turvallisuus- ja  kemikaalivirastolle (TUKES).

Laboratorion_pullot