Ympäristö

Vastuuta on hyvä kantaa yhdessä.

Suurteollisuuspuiston yritysten tulevaisuuden rakentaminen tarkoittaa myös yhteistä vastuuta ympäristöstä ja alueen asukkaiden hyvinvoinnista, turvallisuudesta ja viihtyvyydestä.

Toiminta ympäristölupien ehdoilla

Toimintomme Suurteollisuuspuistossa vaativat ympäristöluvat. Ympäristölupapäätökset sisältävät määräyksiä esimerkiksi toiminnan laajuudesta sekä toiminnasta aiheutuvista päästöistä ja niiden vähentämisestä. Päivittyvät ympäristöluvat asettavat yhä tiukentuvia luparajoja vesi-, ilma-, ja hiukkaspäästöille. Suurteollisuuspuiston yritykset toimivat lupamääräysten ja päästöjen luparajojen puitteissa.

Kuva: Harri Järvi

Ympäristön tilan seuranta

Alueen yritykset rahoittavat ja toteuttava vuosittain erilaisia ympäristötutkimuksia ja selvityksiä, joissa selvitetään ympäristön nykytilaa ja teollisen toiminnan vaikutuksia.

Harjavallan ilmanlaadun tarkkailu

Harjavallan ilmanlaatua (hengitettävät hiukkaset (PM10) ja rikkidioksidi (SO2)) seurataan jatkuvatoimisesti Kalevan ja Pirkkalan ympäristömittausasemilla. Tarkkailusta vastaa Porin kaupunki yhdessä alueen teollisuusyritysten kanssa. Ilmanlaatua voi seurata reaaliaikaisesti osoitteesta https://www.pori.fi/ymparistovirasto/ilmanlaatu.

Bioindikaattoritutkimukset

Bioindikaattoritutkimuksilla kartoitetaan ja seurataan ilman kautta leviävien epäpuhtauksien leviämistä, kertymistä ja vaikutuksia ympäristössä esimerkiksi sammaleissa, jäkälissä ja puissa. Pori-Harjavalta-alueen kattava bioindikaattoritutkimus toteutetaan aina viiden vuoden välein. Raportit löytyvät sivulta: https://www.pori.fi/ilmanlaatu.

Kokemäenjoen ja Porin edustan
merialueen vesistötarkkailu

Suurteollisuuspuiston yritykset osallistuvat Kokemäenjoen ja Porin edustan merialueen kala-, pohjaeläin- ja vedenlaatutarkkailuun, joita suorittaa ulkopuolinen laboratorio.

Pohja- ja orsivedet

Suurteollisuuspuiston pohja-, orsi- ja pintavesien yhteistarkkailun päätavoitteena on seurata Suurteollisuuspuiston toiminnan vaikutuksia alueen pinta- ja orsiveden laatuun, alueelta Kokemäenjokeen purkautuvan pohjaveden laatuun sekä Suomen Teollisuuden Energiapalvelut STEP Oy:n vedenottamolta pumpattavan veden laatuun. Tarkkailusta, näytteenotosta ja raportoinnista vastaa ulkopuolinen laboratorio.  Tarkkailuun kuuluu yhteensä lähes 50 putkea (pohja- ja orsivesiputket) sekä 8 pintavesipistettä.