Ympäristön tilan seuranta

Alueen yritykset rahoittavat vuosittain useita ympäristötutkimuksia, joissa selvitetään ympäristön nykytilaa ja teollisen toiminnan vaikutusta siihen. Tutkimuksia suorittavat monet eri tahot.

Harjavallan ilmanlaadun tarkkailuLaboratorio_2C_vesien_analysointia

Harjavallan ulkoilman laatua (hengitettävät hiukkaset (PM10) ja rikkidioksidi (SO2)) seurataan jatkuvatoimisesti Kalevan ja Pirkkalan ympäristömittausasemilla. Tarkkailusta vastaavat Harjavallan kaupunki yhdessä alueen teollisuusyritysten ja valimoiden kanssa. Ilmanlaatua voi seurata reaaliaikaisesti osoitteesta www.ilmanlaatu.fi.

Bioindikaattoritutkimukset

Bioindikaattori on eliö, jolla ilman kautta leviävien epäpuhtauksien vaikutukset havaitaan (esimerkiksi sammal, jäkälä ja puu). Bioindikaattoritutkimuksilla kartoitetaan ja seurataan ilman kautta leviävien epäpuhtauksien leviämistä, kertymistä ja vaikutuksia ympäristössä. Turun yliopiston Satakunnan ympäristöntutkimuslaitos tekee viiden vuoden välein kattavan bioindikaattoritutkimuksen Pori-Harjavalta-alueella. Metsäntutkimuslaitos (METLA) on tehnyt alueella metsäsammaltutkimuksia.

Kokemäenjoen ja Porin edustan
merialueen vesistötarkkailu

Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry (KVVY) suorittaa Kokemäenjoen ja Porin edustan merialueen kala-, pohjaeläin- ja vedenlaatutarkkailua. Teollisuusalueen yritykset osallistuvat tarkkailukustannuksiin maksamalla jäsen- ja tarkkailumaksua KVVY:lle.

Pohja- ja orsivedet

Teollisuusalueella on yhteensä noin 20 pohjavesiputkea ja 20 orsivesiputkea. Kohteista otetaan näytteitä 2 - 4 kertaa vuodessa ja analyysitulokset kootaan vuosiraporttiin. Tarkkailuun osallistuvat Boliden Harjavalta Oy, Norilsk Nickel Harjavalta Oy, Suomen Teollisuuden Energiapalvelut - STEP Oy, Yara Suomi Oy, Kemira Oyj ja Oy AGA Ab.