Porin ja Harjavallan ilmanlaadun mittaustulosten vuosiraportti on julkaistu. Mitkä olivat raportin keskeiset huomiot? Millaista osviittaa raportti antaa tulevalle ympäristötyölle Boliden Harjavallassa?


Miten ilmanlaatua seurataan?

Porin ja Harjavallan alueella ilmanlaadun seuranta perustuu alueen teollisuuden ja kaupunkien välisiin sopimuksiin, joissa myös Boliden Harjavalta on mukana. Käytännössä Porin kaupungin elinvoima- ja ympäristötoimiala huolehtii ilmanlaadun tarkkailujärjestelmän ylläpidosta ja mittaustulosten välittämisestä Ilmatieteen laitoksen verkkosivuille, josta ilmanlaatua voi seurata mittauspaikkakohtaisesti.

Harjavallassa mittausasemat ovat keskustan Kalevassa ja joen pohjoispuolella Pirkkalassa. Molemmilla asemilla mitataan rikkidioksidia, hengitettäviä hiukkasia sekä hiukkasten metallipitoisuuksia. Kalevassa mitataan lisäksi pienhiukkasia ja siellä sijaitsee sääasema. Porin keskustassa Paanakedonkadun asemalla mitataan typen oksideja, hengitettäviä hiukkasia, pienhiukkasia ja rikkidioksidia.

Keskeiset huomiot vuosiraportissa

Vuosiraportin mukaan vuoden 2020 merkittävimpiä ilmanlaatuun ja sen mittaukseen vaikuttavia tekijöitä Porin ja Harjavallan alueilla olivat:

  • Harjavallan ilmanlaatuindekseissä hyvän ilmanlaadun iso osuus
  • Hengitettävien hiukkasten (PM10) arseeni- ja nikkelipitoisuuksien tavoitearvojen ylittyminen Kalevassa ja arseenipitoisuuksien ylittyminen Pirkkalassa
  • Maltillinen katupölyvuosi Porissa
  • Teollisten kokonaispäästöjen pieneneminen Porissa.

Mitattujen arseeni- ja nikkelipitoisuuksien ylitysten syyksi raportissa todetaan teollisuuden hajapäästöt.

Pitkän tähtäimen suunnitelma hajapäästöjen hallinnan kehittämiseen

Boliden Harjavalta on suuri toimija Harjavallan alueen teollisuudessa. Miten ilmanlaaturaportin tuloksia käsitellään toiminnan kehittämisessä?

– Boliden Harjavallan ennätysalhaiset piippupäästöt vuodelta 2020 Harjavallan tehtailla kertovat kehityksen oikeasta suunnasta myös ilmalaaturaportin perusteella. Vaikka olemme investoineet tuotantojen kasvuun, päästöjen osuus on samalla selvästi laskenut. Sen sijaan kehityskohteemme on hajapäästöjen entistä tehokkaampi hallinta, johon olemme aloittaneet pitkän tähtäimen suunnitelman laatimisen ja joka auttaa meitä toimenpiteiden priorisoinnissa. Tämän suunnitelman osa-alueita ovat muun muassa konvertterihalli, anodivalimo ja raaka-aineiden varastointi sekä Patasillan liikenne, joiden osalta on käynnissä tai alkamassa selvitystöitä, kertoo ympäristöpäällikkö Fanni Martti.

– Käytäntöjä hajapäästöjen hallintaan on jo olemassa tehdasalueella. Alueella esimerkiksi tehdään säännöllisiä puhdistuksia aktiivisesti toimintaa kehittävän palveluntuottajan avulla liikenteen nostaman pölypäästön vähentämiseksi. Viime vuonna alueella otettiin myös käyttöön uusi, pesevä harja-auto. Alhaisten piippupäästöjen lisäksi positiivinen ympäristöön ja ilmanlaatuun vaikuttava tekijä on uusi rikkihappotehdas, joka on pienentänyt merkittävästi rikkidioksidin kokonaispäästöjä, jatkaa Fanni Martti.


Lisätietoja ilmanlaaturaportista

  • Harjavallan ja Porin ilmanlaadun vuosiraportti 2020 on julkaistu Porin kaupungin elinvoima- ja ympäristötoimialan verkkosivuilla: www.pori.fi/ilmanlaatu.
  • Boliden Harjavallan osalta aiheesta antaa lisätietoja toimitusjohtaja Timo Rautalahti, puh. 050 598 7620

Tuotantojen kasvaessa rikkidioksidipäästöt ovat laskeneet, mikä kertoo ympäristösuorituskykyyn panostamisesta. Ympäristöluvan mukainen enimmäispäästö rikkidioksidille on 3 900 tonnia/vuosi.